Badania nad najnowszą historią Polski w ostatnich latach coraz częściej obok problemów natury społeczno-politycznej obejmują tematy związane z historią codzienności, mentalnością, pamięcią, kulturą, światem wartości, symboli itp. Pozwala to znacznie lepiej zrozumieć badany okres. W tym nurcie mieści się także tematyka związana z historią dzieci i młodzieży, dotąd szerzej podejmowana głównie przez socjologów i antropologów kultury.

Tej tematyki dotyczy także publikacja „Dzieci młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej” będąca pokłosiem konferencji zorganizowanej w maju 2011 r. we Wrocławiu przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka ukazuje postawy, działania i aktywność młodzieży w ramach instytucji i organizacji oficjalnych i nieoficjalnych, legalnych i nielegalnych na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. W publikacji zaprezentowane zostały ważne dla poszczególnych regionów postacie, wydarzenia, momenty przełomowe i przemiany kulturowe związane z dziećmi oraz młodzieżą szkolną i akademicką.

 

Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław–Warszawa 2012, ss. 288

cena: 25 zł

X