Projekt „Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu”

Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu to miejsce szczególne. Niezwykły obiekt z końca XIX wieku był „świadkiem” skomplikowanej historii miasta. W sierpniu 1980 roku w zajezdni rozpoczął się strajk wspierający robotników Wybrzeża. Tak rodziła się „Solidarność”, wielomilionowy, pokojowy ruch, który doprowadził do obalenia komunistycznej dyktatury. Jeśli w ogóle można „opowiedzieć miasto” opisać jego historię i kulturę to trudno sobie wyobrazić lepszą lokalizację. Sercem Zajezdni jest wystawa główna „Wrocław 1945-2016” poświęcona powojennej historii Wrocławia, Dolnego Śląska i innych regionów, które stały się częścią Polski w wyniku II wojny światowej.

Scenograficzna ekspozycja została stworzona na podstawie pamiątek, dokumentów i fotografii przekazanych przez mieszkańców Wrocławia. Wystawa jest zorganizowana jak miasto – z ulicami, dworcem kolejowym, sklepem mięsnym, czytelnią, kioskiem i labiryntem. Dzięki temu zwiedzający mogą przenieść się w czasie i przeżyć przygodę.

Zajezdnia to również przestrzeń dialogu międzykulturowego i refleksji na temat przyszłości Europy.

Projekt ,,Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu” został wsparty finansowo z funduszy norweskich i funduszy EOG (MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 15 019 203 PLN co stanowiło w 51,06 % całości projektu.

W ramach projektu przeprowadzono prace budowlane i konserwatorskie, zakup sprzętu i wyposażenia m.in. do digitalizacji zbiorów.

Realizacja projektu polegała na rewitalizacji i adaptacji na cele kulturowe historycznego zespołu obiektów przemysłowych zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu, w wyniku czego powstało Centrum Historii Zajezdnia – miejsce stałych i czasowych wystaw poświęconych powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

W ramach inwestycji rozwinęło się także Centrum Dokumentacyjne Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” realizujące zadania w zakresie rozwoju zasobów cyfrowych poprzez stałe programy digitalizacji zasobów zdjęć i archiwaliów związanych z powojenną historią.

Projekt poprawił dostęp do kultury i dziedzictwa kulturowego szerszemu gronu odbiorców.

Centrum Historii Zajezdnia dysponuje 1980 mkw. powierzchni wystawienniczej na dwóch poziomach. Część podziemna to 566 mkw., górna – 1414 mkw., z której 399 mkw. Jest przeznaczone na wystawy czasowe i konferencje. Cały teren Zajezdni obejmuje 2,3 hektara, co stwarza również możliwość na organizowanie koncertów i wystaw plenerowych oraz daje przestrzeń dla społeczności lokalnej.

Projekt przyczynił się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Otwarcie Centrum Historii Zajezdnia, projektu realizowanego w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu odbyło się 16 września 2016 r.

Partnerzy

Projekt Centrum Historii Zajezdnia był realizowany z trzema partnerami, w tym z partnerem z Polski – wrocławskim Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” oraz instytucjami z Norwegii – The Regional State Archives in Trondheim oraz Opplandsarkivet Avdeling Maihaugen w Lillehamer.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
www.pamieciprzyszlosc.pl

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” został powołany do życia jako państwowa instytucja kultury w marcu 2007 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Zadania Ośrodka w ramach realizacji projektu m.in:
• zapewnienie wkładu merytorycznego, opracowanie koncepcji i projektu pierwszej wystawy,
• współpraca z Beneficjentem w zakresie koordynacji komunikacji pomiędzy Stronami,
• opracowanie listy i specyfikacji technicznej wyposażenia, realizacja zamówień publicznych i zakup wyposażenia do digitalizacji zbiorów w ramach Centrum Dokumentacyjnego oraz koordynacja i nadzór nad digitalizacją zbiorów,
• realizacja programu kulturowego w trakcie i po zakończeniu inwestycji
• wkład merytoryczny w promocję Projektu,
• ścisła współpraca z Beneficjentem w zakresie przygotowania raportów okresowych i końcowych z realizacji Projektu, w szczególności przedkładanie opisu działań rzeczywiście zrealizowanych w okresie, którego dotyczy raport okresowy oraz dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanych przez niego działań w terminach i formie umożliwiających terminowe złożenie raportu przez Beneficjenta; a także wszelkich informacji wymaganych przez Operatora.

Opplandsarkivet Avdeling Maihaugen w Lillehamer
www.maihaugen.no

Opplandsarkivet Avdeling Maihaugen w Lillehamer ma za zadanie gromadzenie, ochronę, upowszechnianie i prowadzenie badań w archiwach organizacji powiatowych i gmin z Lillehammer, Gausdal, Oyer, Chettinad, Południowej Fron i Nord-Fron.
W ramach projektu do zadań Opplandsarkivet należy:
• współpraca z Ośrodkiem przy opracowaniu koncepcji i zakresu merytorycznego pierwszej wystawy czasowej dotyczącej pomocy norweskiej dla „Solidarności” w latach 80-tych, a po wdrożeniu inwestycji w pozyskaniu relacji norweskich uczestników tych wydarzeń, udostępnianiu i opracowaniu własnych dokumentów, zdjęć i eksponatów dotyczących tego zagadnienia,
• udział w seminarium promującym Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu na terenie Polski (II konferencja – seminarium promocyjne),
• na etapie eksploatacji Projektu współorganizacja wystawy plenerowej promującej Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu na terenie Polski i Norwegii, której elementy zostaną wykorzystane w przestrzeni wystawienniczej Zajezdni.

The Regional State Archives in Trondheim
www.arkivverket.no

Regionalny oddział Archiwów Państwowych Norwegii.
Do zadań Regional State Archives of Trondheim w ramach realizacji projektu należy:
• współpraca z Ośrodkiem przy opracowaniu koncepcji i zakresu merytorycznego pierwszej wystawy czasowej dotyczącej pomocy norweskiej dla „Solidarności” w latach 80-tych, a po wdrożeniu inwestycji w pozyskaniu relacji norweskich uczestników tych wydarzeń, udostępnianiu i opracowaniu własnych dokumentów, zdjęć i eksponatów dotyczących tego zagadnienia,
• udział w seminarium promującym Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu na terenie Polski (II konferencja – seminarium promocyjne),
• na etapie eksploatacji Projektu współorganizacja wystawy plenerowej promującej Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu na terenie Polski i Norwegii, której elementy zostaną wykorzystane w przestrzeni wystawienniczej Zajezdni.

 

 

 

 

Project name: "The Depot History Centre in Wrocław"

The Depot at Grabiszyńska street in Wrocław is a special place. This exceptional building from the end of the 19th century witnessed the city’s difficult history. In August 1980, a strike to support the workers of the Coast was initiated in the depot. This is how „Solidarity” was born – a peaceful movement of millions that led to overthrow of the communist dictatorship in Poland. If it is at all possible to „tell a city”, describe its history and culture, there is no better location. The heart of the Depot is the main exhibition „Wrocław 1945-2016,” concerning the post-war history of Wrocław, Lower Silesia and other regions incorporated into Poland as a result of the Second World War.

The exhibition, which has stage set quality, was created from the souvenirs, documents and photographs donated by the citizens of Wrocław. The exhibition has the organisation of a city – there are roads, a railway station, a butcher shop, a library, a newsstand and a maze. This enables the visitors to travel back in time and live the adventure.

The depot is also a space of intercultural dialogue and contemplation on the future of Europe.

The project „Depot History Centre in Wrocław” was funded from Norwegian funds and EEA funds (EEA FM 2009-2014 and NFM 2009-2014) from Iceland, Liechtenstein and Norway, and from funds of the Ministry of Culture and National Heritage and the programme „Conservation and revitalization of cultural heritage.” The subsidies amounted to PLN 15 019 203, which made up 51.06% of the entire cost of the project.

The project included construction and renovation works, purchase of equipment and furnishings e.g. for the purpose of digitalisation of archives.

The project involved revitalisation and adaptation of the historic complex of industrial depot buildings at Grabiszyńska Street 184 in Wrocław for cultural purposes to create the Depot History Centre – a place of permanent and temporary exhibitions devoted to the post-war history of Wrocław and Lower Silesia.

The investment also enabled development of the Documentation Centre of the „Pamięć i Przyszłość” (Remembrance and Future) Centre, which works to expand the digital archives by means of ongoing programmes for digitalisation of resources such as photographs or items related to the post-war history.

The project provided better access to culture and cultural heritage for a broader group of recipients.

The Depot History Centre spreads over 1980 square metres of exhibition space on two levels. The underground area covers 566 m2, and the ground-floor area covers 1414 m2, of which 399 m2 is intended for temporary exhibitions and conferences. The premises of the depot cover 2.3 hectares, which enables organising concerts and open-air exhibitions, and lends space to the local community.

The project contributed to reducing economic and social difference within the European Economic Area.

The Depot History Centre was opened on 16th September 2016 as part of the Wrocław European Capital of Culture programme.

Partners

The project „Depot History Centre in Wrocław” was carried out in collaboration with three partners, including a Polish partner – the Wrocław Remembrance and Future Centre and Norwegian partners – The Regional State Archives in Trondheim and Opplandsarkivet Avdeling Maihaugen in Lillehamer.

 

Remembrance and Future Centre

www.pamieciprzyszlosc.pl 

The Remembrance and Future Centre was founded as a state cultural institution in March 2007 by Kazimierz Michał Ujazdowski, the Minister of Culture and National Heritage.

As part of the project, the tasks of the Centre include:

 • providing a substantive input, developing the plan and design for the first exhibition,
 • cooperation with the Beneficiary as regards coordination of communication between the Parties,
 • development of the list and technical specification of the equipment, performance of public contracts and purchase of equipment for digitalisation of the archives by the Documentation Centre as well as coordination and supervision over digitalisation of the archives,
 • implementation of cultural program during and following the completion of the investment,
 • providing substantive input aimed at Project promotion,
 • to cooperate closely with the Beneficiary as regards preparation of periodical and final reports regarding Project implementation, in particular to provide description of activities performed in the period covered by the periodic report and provide all the necessary  documents related to the activities undertaken by the Beneficiary at dates and in forms allowing timely submittal of the report by the Beneficiary, as well as all information required by the Operator.

 

Opplandsarkivet Avdeling Maihaugen in Lillehammer

www.maihaugen.no 

Opplandsarkivet Avdeling Maihaugen in Lillehammer is focused on gathering, protecting, propagating and conducing research in archives of county organisations and municipalities of Lillehammer, Gausdal, Oyer, Chettinad, Sør-Fron and Nord-Fron.

As part of the project, the tasks of Opplandsarkivet include:

 • cooperation with the Centre in terms of developing the plan and thematic scope  of the first temporary exhibition concerning Norwegian support for “Solidarity” in the 80’s, and, following implementation of the investment, gathering recollections of Norwegians who were involved  in the events, publishing and preparing the related own documents, photographs and showpieces,
 • participation in the seminar promoting the Depot History Centre in Wrocław in Poland (2nd conference – promotional seminar),
 • during Project exploitation, co-organisation of the open-air exhibition promoting the Depot History Centre in Wrocław in Poland and in Norway, whose components will be used as showpieces in the Depot’s exhibition space.

 

The Regional State Archives in Trondheim

www.arkivverket.no 

Regional branch of State Archives in Norway

As part of the project, the tasks of Regional State Archives of Trondheim include:

 • cooperation with the Centre in terms of developing the plan and thematic scope  of the first temporary exhibition concerning Norwegian support for “Solidarity” in the 80’s, and, following implementation of the investment, gathering recollections of Norwegians who were involved  in the events, publishing and preparing the related own documents, photographs and showpieces,
 • participation in the seminar promoting the Depot History Centre in Wrocław in Poland (2nd conference – promotional seminar),
 • during Project exploitation, co-organisation of the open-air exhibition promoting the Depot History Centre in Wrocław in Poland and in Norway, whose components will be used as showpieces in the Depot’s exhibition space.
X