Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/17
Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 03 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany regulaminu zwiedzania Centrum Historii Zajezdnia

 

Regulamin zwiedzania z dnia 03 lipca 2017 r.
Centrum Historii Zajezdnia  Historii Zajezdnia we Wrocławiu

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zakup biletu i wejście na teren Centrum Historii Zajezdnia oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem Centrum Historii Zajezdnia jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, zwany dalej Ośrodkiem.
3. W Centrum Historii Zajezdnia realizowane są statutowe cele Ośrodka.
4. Centrum Historii Zajezdnia można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.
5. Centrum Historii Zajezdnia jest udostępniane do zwiedzania indywidualnego osobom, które ukończyły 12 lat.
6. Za osoby niepełnoletnie zwiedzające indywidualnie Centrum Historii Zajezdnia odpowiadają opiekunowie prawni.
7. Za grupy zorganizowane grupy, w szczególności grupy osób niepełnoletnich, odpowiadają osoby, którym opiekunowie prawni powierzyli opiekę: nauczyciele, wychowawcy lub inne osoby pełnoletnie pełniące funkcję opiekunów.
8. Dzieci poniżej 12. roku życia mogą zwiedzać Centrum Historii Zajezdnia pod opieką osób wymienionych w pkt. I.7 za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
9. Pracownicy obsługi Centrum Historii Zajezdnia posiadają identyfikatory, na których widnieją: imię i nazwisko oraz pełniona funkcja.
10. Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zarządzeniem określa godziny otwarcia Centrum Historii Zajezdnia. Informacja na temat godzin otwarcia umieszczana jest w holu CHZ oraz  na stronie internetowej: www.zajezdnia.org.
11. Centrum Historii Zajezdnia jest nieczynne w terminach podanych na stronie internetowej: www.zajezdnia.org/chz_nieczynne oraz na tablicy informacyjnej przy kasach.
12. Osoby cierpiące na lęki związane z przebywaniem w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach (klaustrofobię) mogą odczuwać dyskomfort w trakcie zwiedzania.
13. Wystawę mogą zwiedzać osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach; w razie potrzeby pomocy należy zawiadomić obsługę Centrum Historii Zajezdnia.

 

II. UDOSTĘPNIENIE CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1. Centrum Historii Zajezdnia można zwiedzać indywidualnie w godzinach otwarcia zgodnie z pkt I.10, z zastrzeżeniem pkt. I.11.
2. Grupa zorganizowana zobowiązana jest do dokonania rezerwacji.
3. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób (łącznie z opiekunami grupy).
4. Grupa zorganizowana musi być oprowadzana z przewodnikiem (Przewodnik Miejski Wrocławia lub usługa przewodnicka z Centrum Historii Zajezdnia).
5. Na terenie Centrum Historii Zajezdnia mogą pracować przewodnicy zewnętrzni (Przewodnik Miejski Wrocławia) posiadający zezwolenie (certyfikat) do oprowadzania grup wydany przez Ośrodek.
6. Rezerwacja terminów zwiedzania dla grup odbywa się pod numerami telefonów: (+48) 71 715 96 82, (+48) 71 715 96 83.
7. Informacje można otrzymać dzwoniąc pod numery telefonów: (+48) 71 715 96 82, (+48) 71 715 96 83 lub pisząc na adres e-mail: [email protected]
8. Ostatnie wejście dla indywidualnych zwiedzających i dla grup odbywa się nie później niż na 1 godzinę przed zamknięciem Centrum Historii Zajezdnia – godziny otwarcia zgodnie z pkt. I.10. Regulaminu.

 

III. CENY I RODZAJE BILETÓW, USŁUGI PRZEWODNICKIE
1. Podstawą do wejścia na wystawę jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
2. Bilet upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren ekspozycji.

3. Ceny i rodzaje biletów:

a) bilet normalny – 10 zł;
b) bilet ulgowy – 5 zł;
c) bilet rodzinny (do 2 osób dorosłych oraz 2 lub więcej dzieci powyżej 6 roku życia) – 25 zł;
d) bilet dla grup szkolnych – 30 zł (grupę obowiązkowo oprowadza przewodnik Centrum Historii Zajezdnia lub Przewodnik Miejski Wrocławia z certyfikatem Ośrodka).
e) jednorazowe oprowadzenie przez Przewodnika Centrum Historii Zajezdnia – 75 zł.

4. Bilet ulgowy przysługuje:
a) kombatantom (za okazaniem ważnej legitymacji lub dokumentu potwierdzającego wiek lub rodzaj ulgi);
b) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej);
c) rencistom;
d) osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
5. Wstęp bezpłatny przysługuje :
a) Świadkom Historii – osobom, które nagrały swoje wspomnienia dla potrzeb badań historycznych prowadzonych przez Ośrodek (zgodnie z listą Świadków Historii);
b) dzieciom do 6. roku życia;
c) osobom powyżej 60. roku życia;
d) współtwórcom wystawy głównej i współpracownikom Ośrodka realizującym wystawę, widniejącym na liście w hallu Centrum Historii Zajezdnia ;
e) osobom, które uzyskały na to zgodę Dyrektora Ośrodka,
f) Honorowym Dawcom Krwi z odznaką III stopnia i wyższych – za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi:

f.1) kobietom, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
f.2) mężczyznom, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

g) Przewodnikom Miejskim Wrocławia posiadającym certyfikat, o którym mowa w pkt. II.5.

6. Obsługa Centrum Historii Zajezdnia ma prawo do sprawdzenia bilety oraz weryfikacji dokumentów uprawniających do ulg.
7. Bilet należy zachować do kontroli.
8. W przypadku awarii skutkującej zamknięciem wystawy niezrealizowane bilety lub opłacone rezerwacje będą mogły być wykorzystane w późniejszym terminie lub zwrócone do kasy Centrum Historii Zajezdnia.

 

IV. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE
1. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania zaleceń i uwag obsługi Centrum Historii Zajezdnia .
2. Na terenie Centrum Historii Zajezdnia obowiązują zakazy:
a) wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
b) palenia ognia, palenia tytoniu i innych substancji oraz innych substytutów tytoniu (w tym e-papierosów) itp.;
c) przemieszczania elementów aranżacji i wyposażenia Centrum Historii Zajezdnia i wynoszenia ich;
d) niszczenia jakichkolwiek elementów aranżacji i wyposażenia Centrum Historii Zajezdnia ;
e) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania;
f) wnoszenia dużych bagaży (toreb, plecaków, itp.) oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych – na polecenie obsługi należy tego typu przedmioty pozostawić w szatni lub szafkach depozytowych;
g) biegania po Centrum Historii Zajezdnia oraz wspinania się na elementy aranżacji;
h) pozostawania na terenie Centrum Historii Zajezdnia poza godzinami otwarcia;
i) hałasowania, które zakłócać mogłoby zwiedzanie Centrum Historii Zajezdnia innym osobom;
j) stosowania środków halucynogennych, spożywania napojów alkoholowych oraz konsumpcji posiłków (z wyłączeniem konsumpcji w lokalu gastronomicznym na terenie Centrum Historii Zajezdnia ).

3. Obsługa Centrum Historii Zajezdnia może odmówić wstępu osobom:

a) znajdującym się pod wpływem: alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji;
b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
d) niestosownie ubranym;
e) nieprzestrzegającym postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Ograniczenie liczby zwiedzających w Centrum Historii Zajezdnia :

a) W części podziemnej może jednocześnie przebywać nie więcej niż 100 osób.
b) W części naziemnej może jednocześnie przebywać nie więcej niż 200 osób.
c) Po przekroczeniu limitu liczby osób jednocześnie przebywających na obu poziomach Centrum Historii Zajezdnia obsługa ma obowiązek wstrzymać ruch zwiedzających do momentu, w którym liczba osób jednocześnie przebywających na wystawie nie będzie mniejsza niż liczba dopuszczalna.
5. Niezastosowanie się do zaleceń i uwag obsługi może stanowić podstawę do zakończenia zwiedzania.
6. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Ośrodek zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania wystawy przez wszystkie osoby znajdujące się w Centrum Historii Zajezdnia.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU LUB ZDROWIU

1.W przypadku pożaru należy:
a) Włączyć przycisk alarmu pożarowego (przyciski znajdują się w widocznych miejscach Centrum Historii Zajezdnia ) oraz niezwłocznie opuścić teren Centrum Historii Zajezdnia zgodnie z wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, aż do miejsca oznaczonego tablicą „Miejsce zbiórki do ewakuacji” znajdującego się na zewnątrz hali Centrum Historii Zajezdnia .
b) Stosować się do poleceń obsługi Centrum Historii Zajezdnia oraz komunikatów wydawanych przez system nagłośnienia wystawy.
2. W przypadku podejrzenia zaprószenia ognia, powzięcia informacji o możliwym powstaniu pożaru lub innych zdarzeń niebezpiecznych należy niezwłocznie powiadomić obsługę Centrum Historii Zajezdnia .
3. W przypadku zagrożenia pożarowego należy niezwłocznie użyć środków gaśniczych znajdujących się w miejscach oznaczonych piktogramami.

 


VI. INFORMACJA O OCHRONIE, MONITORINGU I O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Centrum Historii Zajezdnia jest chronione i monitorowane systemem kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
2. Dane oraz wizerunek osób, które dobrowolnie skorzystały z urządzeń utrwalających wizerunek (np. budka fotograficzna, w której wykonane zdjęcia wysyła się na wskazany przez daną osobę adres poczty elektronicznej, lub inne elementy wystawy utrwalające wizerunek) zgromadzone w trakcie zwiedzania służą wyłącznie do realizacji statutowych zadań Ośrodka.
3. Operatorem danych zgromadzonych przez monitoring Centrum Historii Zajezdnia jest Ośrodek.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Historii Zajezdnia (www.zajezdnia.org) oraz w kasach Centrum Historii Zajezdnia .
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione na terenie ekspozycji rzeczy.
4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Centrum Historii Zajezdnia należy zgłaszać ustnie lub pisemnie w kasach lub pod adresami: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław; [email protected]
5. Regulamin obowiązuje od 15 września 2016 roku.

X